home

ข้อมูลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารเผยแพร่
แผนและสื่อการสอนสุขศึกษา
งานศึกษาวิจัย
กระดานสนทนา
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่น่าสนใจ
ฐานข้อมูลเด็กวัยเรียนและเยาวชน
ถาม-ตอบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ชุดนิทรรศการ

ท่านคิดว่าส่วนใดมีประโยชน์

ข้อมูลโรงเรียนส่งเสริมฯ
เอกสารเผยแพร่
แผนและสื่อการสอนสุขศึกษา
โรงเรียนส่งเสริมฯ ที่น่าสนใจรู้จักโรงเรียนส่งเสริมสุขภาำพ | ก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ|เกณฑ์มาตรฐาน |คู่มือการดำเนินงาน | สาระน่ารู้
 
 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

จงจิต เรืองดำรงค์

 

ความสำคัญและความจำเป็น

ปีงบประมาณ 2547 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพได้ถูกกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้มีโรงเรียน ที่มีการดำเนินงานตามกระบวนการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมีโรงเรียนที่ได้มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ปัญหาที่เกิดขึ้น ในกระบวนการประเมินโรงเรียนเพื่อให้ได้ข้อมูลตามตัวชี้วัดดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ เกณฑ์ประเมิน ผู้ประเมิน ระบบบริหารเพื่อการประเมิน และระบบข้อมูล สำนักส่งเสริมสุขภาพ จึงเห็นสมควรจัดประชุมสัมมนาผู้ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขึ้น

 

วัตถุประสงค์

•  เพื่อระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความรู้ของผู้เข้าประชุมในการประเมินโรงเรียน

ส่งเสริมสุขภาพ

•  เพื่อนำผลการประชุมไปพัฒนาระบบการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้มี

ประสิทธิภาพ

 

เป้าหมาย

นักวิชาการผู้รับผิดชอบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 51 คน จากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

•  ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12

•  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

•  กองและสำนักต่าง ๆ ในกรมอนามัย

•  สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

 

การดำเนินงาน

จัดประชุมกลุ่มเป้าหมาย 1 วัน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพมหานคร โดยมีการบรรยาย ประชุมกลุ่ม นำเสนอผลการประชุมกลุ่ม และสรุปประเด็นนำเสนอตามหัวข้อการประชุมกลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 เกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

กลุ่มที่ 2 การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

•  การบริหารจัดการ

•  ทีมประเมิน

•  งบประมาณ

•  ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการประเมิน

กลุ่มที่ 3 การดำเนินงานเพื่อบรรลุตัวชี้วัด

กลุ่มที่ 4 ปัจจัยสู่ความสำเร็จของโครงการการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ผลการดำเนินงาน

ผลผลิต

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุผลสำเร็จและการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 1 เรื่อง

 

ผลลัพธ์

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะได้ถูกนำมาใช้ในการจัดทำข้อยืดหยุ่นในการประเมินโรงเรียน

ส่งเสริมสุขภาพให้ทีมประเมินใช้ทั่วประเทศ และเป็นเหตุผลให้กรมอนามัยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผ่านศูนย์อนามัยเพิ่มเติม อำเภอละ 1,000 บาท

ผลกระทบ

การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดเกิดความคล่องตัวขึ้น

 

@@@@@@@@@@@@@@

 
 
© ลิขสิทธิ์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข