home

ข้อมูลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารเผยแพร่
แผนและสื่อการสอนสุขศึกษา
งานศึกษาวิจัย
กระดานสนทนา
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่น่าสนใจ
ฐานข้อมูลเด็กวัยเรียนและเยาวชน
ถาม-ตอบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ชุดนิทรรศการ

ท่านคิดว่าส่วนใดมีประโยชน์

ข้อมูลโรงเรียนส่งเสริมฯ
เอกสารเผยแพร่
แผนและสื่อการสอนสุขศึกษา
โรงเรียนส่งเสริมฯ ที่น่าสนใจ 

 

 

คู่มือการดำเนินงานโครงการเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
คู่มือการอบรมผู้ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
คู่มือการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับผู้ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
สำหรับโรงเรียนชั้นประถมและมัธยมศึกษา
(ฉบับปรับปรุง)
แบบบันทึกการตรวจสุขภาพตนเอง

กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเพศชาย อายุ 5-18 ปี
กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเพศหญิง อายุ 5-8 ปี

คู่มือผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ
สำนักงาน คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

วุฒิบัตรผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียนที่ผ่านการอบรม

คู่มือการอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
คู่มือผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
ส่วนอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการส่งเสริมสุขภาพเยาวชน
สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
สมุดบันทึกกิจกรรมออนามัยโรงเรียน(pdf)
กลุ่มอนามัยโรงเรียนและเยาวชน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย  
คู่มือการใช้เกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับประถมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 1 - 2)
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ

เกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับประถมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 3 - 4)
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ

Standard Criteria for Assessment of Health Promoting Schools
Secondary school level (Educational Level 3 - 4)

คู่มือการอบรมวิทยากรเพศศึกษา

คู่มือการสอนเพศศืกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

หน้า 2

 

 

 
© ลิขสิทธิ์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข