home

ข้อมูลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารเผยแพร่
แผนและสื่อการสอนสุขศึกษา
งานศึกษาวิจัย
กระดานสนทนา
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่น่าสนใจ
ถาม-ตอบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ชุดนิทรรศการ

ท่านคิดว่าส่วนใดมีประโยชน์

ข้อมูลโรงเรียนส่งเสริมฯ
เอกสารเผยแพร่
แผนและสื่อการสอนสุขศึกษา
โรงเรียนส่งเสริมฯ ที่น่าสนใจรู้จักโรงเรียนส่งเสริมสุขภาำพ | ก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ| เกณฑ์มาตรฐาน | คู่มือการดำเนินงาน | สาระน่ารู้  
 
 

 

 
 

องค์การอนามัยโลก (WHO,1998) ได้ให้คำจำกัดความของ
"โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ" ดังนี้ "โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คือ โรงเรียนที่มีขีดความสามารถแข็งแกร่ง มั่นคง ที่จะเป็นสถานที่ที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อการอาศัย ศึกษา และทำงาน"
"A health  promoting school is a constanly
strengthening its capacity as a healthy setting for living, learning and working"

ส่วนคำจำกัดความที่สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2545) เรียบเรียงขึ้นคือ
"โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คือ โรงเรียนที่มีความร่วมมือร่วมใจกัน พัฒนาพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพ อย่างสม่ำเสมอเพื่อการมีสุขภาพดีของทุกคนในโรงเรียน"

 

   
  แนวคิดของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เป็นแนวคิดที่กว้างขวางครอบคลุมด้านสุขภาพ อนามัยในทุกแง่ทุกมุมของชีวิต ทั้งในโรงเรียนและชุมชน นั่นคือ ความร่วมมือกันผลักดันให้โรงเรียนใช้ศักยภาพทั้งหมดที่มี อยู่เพื่อพัฒนาสุขภาพของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนครอบครัวและชุมชน ให้สามารถ
  นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
  ดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตนเองและผู้อื่น
  ตัดสินใจและควบคุมสภาวการณ์และสิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ


          จะเห็นได้ว่าแนวคิดดังกล่าวก่อให้เกิดโอกาสในการพัฒนานโยบาย ระเบียบและโครงสร้างการส่งเสริมสุขภาพทุกเรื่องที่โรงเรียนและชุมชน สามารถดำเนินการร่วมกันการทำงานเป็นทีมโดยมีผู้นำที่เข้มแข็งทุก ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและตกลงกันในเป้าหมายต่างๆภายใต้ การผสมผสานแนวคิดของการพัฒนาด้านการศึกษาและด้านสุขภาพ

 

 
 

ผลกระทบและประโยชน์ของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เป็นสิ่งที่มองเห็นได้ในระยะยาว ดังนี้
  นักเรียนได้รู้วิถีชีวิตในการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
  โรงเรียนได้รับประโยชน์จากผู้ปกครองและองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนร่วมระดมความคิด ระดมทรัพยากรและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในการพัฒนา โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  ผู้ปกครองและสมาชิกของชุมชนจะได้รับความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดทักษะการดูแลสุขภาพที่ทันสมัย
  ชุมชน สังคม และประเทศชาติจะพัฒนาก้าวไกลโดยมีพื้นฐาน ที่แข็งแกร่งเมื่อประชากรมีการศึกษาและสุขภาพที่ดี

 

 
 

  โรงเรียนที่ี่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คือ โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชนที่ แสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานต้นสังกัดในระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา
  โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจะได้รับคู่มือการดำเนินงาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพไว้ใช้ในการดำเนินงานและัพัฒนาสู่การประเมิน เพื่อรองรับในระดับต่างๆต่อไป

 

 
 
 
© ลิขสิทธิ์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข