home

ข้อมูลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารเผยแพร่
แผนและสื่อการสอนสุขศึกษา
งานศึกษาวิจัย
กระดานสนทนา
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่น่าสนใจ
ถาม-ตอบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ชุดนิทรรศการ

ท่านคิดว่าส่วนใดมีประโยชน์

ข้อมูลโรงเรียนส่งเสริมฯ
เอกสารเผยแพร่
แผนและสื่อการสอนสุขศึกษา
โรงเรียนส่งเสริมฯ ที่น่าสนใจรู้จักโรงเรียนส่งเสริมสุขภาำพ | ก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ|เกณฑ์มาตรฐาน |คู่มือการดำเนินงาน | สาระน่ารู้
 
 

โครงการประชุมสัมมนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

•  หลักการและเหตุผล

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพได้ถูกกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดหนึ่งภายใต้โครงการเมืองไทยแข็งแรง

โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ในอันที่จะพัฒนาให้

โรงเรียนทุกแห่งเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมให้นักเรียนและชุมชนมี

พฤติกรรมการสร้างสุขภาพ กิจกรรมหนึ่งในโครงการดังกล่าว คือการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานแก่บุคลากรฝ่ายการศึกษา และฝ่ายสาธารณสุขทุกระดับที่จะเป็นผู้มีบทบาทต่อการพัฒนาโรงเรียน

ส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนัก / กองการศึกษา

สำนักงานเทศบาล รวมถึงนายตำรวจรับผิดชอบงานโรงเรียนของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ต่าง ๆ และศึกษาธิการเขต กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาของโรงเรียนในสังกัดนั้น ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรเหล่านี้ ได้เข้าใจในกลวิธีดำเนินงาน และทราบถึงการประสานงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในบทบาทหน้าที่ สามารถนำไปบริหารจัดการเพื่อเอื้ออำนวยให้โรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนาเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามที่มุ่งหวัง กรมอนามัยจึงจัดทำโครงการประชุมสัมมนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนขึ้น

 

•  วัตถุประสงค์

•  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกลวิธีดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้เข้าร่วมประชุม

•  เพื่อนำเสนอแนวทางประสานงานในการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระหว่างหน่วยงาน

ต้นสังกัดโรงเรียนกับฝ่ายสาธารณสุข ในระดับอำเภอ เทศบาล จังหวัด และระดับเขต

•  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม

 

•  กลุ่มเป้าหมาย

•  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และผู้ได้รับมอบหมาย 175 เขตการศึกษา ๆ ละ 2 คน

•  ผู้อำนวยการสำนัก / ผู้อำนวยการกองการศึกษา สำนักงานเทศบาล 134 แห่ง ๆ ละ 1 คน

•  นายตำรวจรับผิดชอบงานโรงเรียน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 20 หน่วย ๆ ละ 1 คน

•  ศึกษาธิการเขต กรุงเทพมหานคร 50 เขต ๆ ละ 1 คน

•  ผู้บริหารและนักวิชาการจากสำนักอนามัย สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และกรมอนามัย

•  นักวิชาการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 75 จังหวัด ๆ ละ 1 คน

•  นักวิชาการจากศูนย์อนามัย 12 ศูนย์ ๆ ละ 1 คน

•  คณะทำงานและวิทยากร

 

•  วิธีดำเนินงาน

•  จัดทำโครงการ และกำหนดการประชุมสัมมนา เสนอคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พิจารณาปรับปรุง แก้ไข และให้ความร่วมมือในโครงการ

•  ประชุมสัมมนาผู้เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยจัดประชุมสัมมนาเป็น 4 ภาค 4 รุ่น แบ่งผู้เข้าประชุมสัมมนาเป็นดังนี้

รุ่นที่ 1 จำนวนประมาณ 260 คน จากหน่วยงานในจังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 2 จำนวนประมาณ 150 คน จากหน่วยงานในจังหวัดภาคเหนือ

รุ่นที่ 3 จำนวนประมาณ 120 คน จากหน่วยงานในจังหวัดภาคใต้

รุ่นที่ 4 จำนวนประมาณ 190 คน จากหน่วยงานในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

•  ระยะเวลาและสถานที่

กำหนดการประชุม รุ่นละ 1 วัน

รุ่นที่ 1 ภาคกลาง วันที่ 23 สิงหาคม 2547

ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร

ค่าที่พัก ห้องเดี่ยว 800 บาท / ห้อง / คืน ห้องคู่ 1,100 บาท / ห้อง / คืน

 

รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ วันที่ 27 สิงหาคม 2547

ณ โรงแรมโนโวเทล จังหวัดเชียงใหม่

ค่าที่พัก ห้องเดี่ยว 800 บาท / ห้อง / คืน ห้องคู่ 1,100 บาท / ห้อง / คืน

 

รุ่นที่ 3 ภาคใต้ วันที่ 1 กันยายน 2547

ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ค่าที่พัก ห้องเดี่ยว 800 บาท / ห้อง / คืน ห้องคู่ 1,100 บาท / ห้อง / คืน

 

รุ่นที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 14 กันยายน 2547

ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี

ค่าที่พัก ห้องเดี่ยว 800 บาท / ห้อง / คืน ห้องคู่ 1,100 บาท / ห้อง / คืน

 

•  งบประมาณ

สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

•  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าประชุมสัมมนา เกิดความรู้ความเข้าใจในวิธีดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สามารถนำไป

ประสานงานและบริหารจัดการให้เอื้อต่อการพัฒนาของโรงเรียน

( ลงชื่อ )……………………………………… ผู้รับผิดชอบโครงการ

( นายบวร งามศิริอุดม )

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

( ลงชื่อ )………………………………………… ผู้เสนอโครงการ

( นางสาวกาญจนา กาญจนสินิทธ์ )

รองอธิบดีกรมอนามัย

( ลงชื่อ )……………………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายวิชัย เทียนถาวร )

อธิบดีกรมอนามัย

ลงชื่อ )……………………………………….. ผู้อนุมัติโครงการ

 
 
 
© ลิขสิทธิ์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข