home

ข้อมูลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารเผยแพร่
แผนและสื่อการสอนสุขศึกษา
งานศึกษาวิจัย
กระดานสนทนา
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่น่าสนใจ
ฐานข้อมูลเด็กวัยเรียนและเยาวชน
ถาม-ตอบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ชุดนิทรรศการ

ท่านคิดว่าส่วนใดมีประโยชน์

ข้อมูลโรงเรียนส่งเสริมฯ
เอกสารเผยแพร่
แผนและสื่อการสอนสุขศึกษา
โรงเรียนส่งเสริมฯ ที่น่าสนใจรู้จักโรงเรียนส่งเสริมสุขภาำพ | ก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ|เกณฑ์มาตรฐาน |คู่มือการดำเนินงาน | สาระน่ารู้
 
 

โครงการโรงเรียนในฝัน สรรค์สร้างอนามัยดี

จงจิต เรืองดำรงค์

ความสำคัญและความเป็นมา

สืบเนื่องจากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีโครงการพัฒนาโรงเรียนในฝัน อำเภอละ 1 โรงเรียน ให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ เพื่อให้เยาวชนไทยที่อยู่ห่างไกลได้เติบโตด้วยความพร้อมในทุก ๆ ด้าน มีโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ โดยเน้นการปูพื้นฐานการเรียนรู้ให้กับเด็ก ให้รู้จักการวิเคราะห์เป็น รู้จักใช้ความคิดพิจารณาในเรื่องที่สนใจ อันเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัยจึงเห็นเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในฝันให้มีการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพไปพร้อมกัน เพื่อให้เด็กนักเรียนของโรงเรียนในฝันได้มีการเรียนรู้และพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการมีสุขภาพดี ช่วยให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาตามแนวทางโรงเรียนในฝัน เพื่อบรรลุเป้าหมายการศึกษาและสุขภาพร่วมกัน โดยหวังว่าผลสำเร็จของโครงการ จะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนเห็นถึงประโยชน์ทีเกิดขึ้น อันจะเป็นแรงเสริมให้มีการขยายผลการพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่กว้างขวางยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนในฝันให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับทอง

2. เพื่อให้สื่อมวลชนมีการประชาสัมพันธ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนในฝัน

อย่างต่อเนื่องและแพร่หลาย

เป้าหมาย

โรงเรียนในฝันทั่วประเทศ จำนวน 921 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

 

การดำเนินงาน

1. ชี้แจงโครงการแก่ผู้บริหาร ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 และนักวิชาการที่รับผิดชอบงานอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชนของศูนย์ฯ โดยผ่านทางการประชุมเนื่องในโอกาสต่าง ๆ

2. ทำหนังสือขอความร่วมมือดำเนินโครงการแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

3. นำเสนอโครงการแก่คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อขอความสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการผลักดันโครงการ และแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งโรงเรียนเป้าหมาย

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสำหรับโรงเรียนในฝันในเขตกรุงเทพมหานคร . ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 หัวข้อการประชุมเป็นดังนี้

* บรรยาย “ นโยบายกรมอนามัยในการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ”

* อภิปราย “ ประสบการณ์การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ”

* ประชุมกลุ่ม “ ความต้องการของโรงเรียนต่อการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ”

5. สนับสนุนเอกสารแก่โรงเรียนในฝันเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะ

6. ติดตามการพัฒนาสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองของโรงเรียนในฝัน

ผลการดำเนินงาน

ผลผลิต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 175 เขต และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมทั้งสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เข้าใจโครงการโรงเรียนในฝันและให้การสนับสนุนการพัฒนาของโรงเรียน

เป้าหมายในพื้นที่

ผลลัพธ์

โรงเรียนในฝันมีการพัฒนาสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพไปพร้อมกับการพัฒนาด้านอื่น ๆ

ผลกระทบ

เด็กนักเรียนในโรงเรียนในฝันได้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ด้านสุขภาพ รู้จักคิดและพิจารณาในเรื่องที่สนใจเพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ

 
 
© ลิขสิทธิ์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข